حکایت بغض فروخورده!

حکایت بغض فروخورده!

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ با آن که می‌دانستم خواستگارم ۳ فرزند دارد و من باید سرپرستی آن‌ها را نیز بعد از ازدواج به عهده بگیرم، اما هیچ گاه فکر نمی‌کردم که این گونه قربانی چرب زبانی و حیله گری‌های مردی شوم که با پنهان کاری درباره بیماری یکی از فرزندانش، مرا در مخمصه‌ای وحشتناک