گردشگری در ایران پس از کرونا رونق گرفت؟

گردشگری در ایران پس از کرونا رونق گرفت؟

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ امروزه اهمیت صنعت گردشگری در ایجاد اثرات مثبت اقتصادی در دنیا آشکار شده است و چه در کشور‌های توسعه یافته و چهدرکشور‌های در حال توسعه آن را از عوامل رشد اقتصادی می­‌دانند. گسترش صنعت گردشگری به عنوان یک منبع مالی، سبب توسعه اقتصادی می‌شود. طی چند دهه گذشته روند رو به