درباره ما

پایگاه خبری پیمان دوستی به شماره مجوز 88197 از اسفند ماه سال 1400 فعالیت خود را در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری آغاز به کار کرده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فاطمه قاجار قوانلو

زیر نظر شورای سردبیری