درباره ما

پایگاه خبری پیمان دوستی به شماره مجوز ثبت شده 88197 در سامانه جامع رسانه های کشور از تیر ماه سال 1400 فعالیت خود را در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری آغاز کرده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فاطمه قاجار قوانلو

زیر نظر شورای سردبیری